image description

جزئیات خبر

خالص ارزش دارایی ها (NAV) وسکاب

خالص ارزش دارایی ها (NAV) وسکاب
وسکاب
خالص ارزش دارایی ها (NAV)

 در برآورد NAV شرکت از آخرین صورتهای مالی و گزارش فعالیت ماهانه استفاده شده است.

از NAV برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و برخی شرکت‌های دیگر می‌توان از NAV استفاده کرد.

 اگر p/nav هر شرکت معادل 100% باشد. یعنی ارزش ذاتی با قیمت بازار آن سهم برابر است.

 اگر p/nav پایین تر از 100% باشد.
یعنی ارزش ذاتی بیشتر از قیمت بازار آن سهم است. از دید بنیادی هرچه این درصد پایین تر باشد سهام آن شرکت کم ریسک تر می باشد.

 اگر p/nav بیشتر از 100% باشد.
یعنی ارزش ذاتی کمتر از قیمت بازاری سهم است. از دید بنیادی هر چه این درصد بیشتر باشد سهام آن شرکت پر ریسک تر است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description