image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی ماهانه برخی از نمادهای گروه دارویی

نگاهی به بازدهی ماهانه برخی از نمادهای گروه دارویی
برخی از نمادهای گروه دارویی:

دلر بازدهی ماهانه 18 %   ، رتبه نقد شوندگی  476

ریشمک  بازدهی ماهانه  70.60 %   ، رتبه نقدشوندگی  333

هجرت  بازدهی ماهانه 31.99 %   ، رتبه نقد شوندگی  553

دکپسول  بازدهی ماهانه  22.69 %  ، رتبه نقد شوندگی  351

درهآور  بازدهی ماهانه  27.16 %  ، رتبه نقدشوندگی  354

کاسپین  باردهی ماهانه  15.88 %   ، رتبه نقد شوندگی  419

دشیمی  بازدهی ماهانه  4.54 %  ، رتبه نقدشوندگی  193

برکت  بازدهی ماهانه  58.99%  ، رتبه نقدشوندگی  19

دتولید  بازدهی ماهانه  20.62 %  ، رتبه نقدشوندگی   145

دعبید  بازدهی ماهانه  8.95 %   ، رتبه نقد شوندگی  343

دزهراوی  بازدهی ماهانه 14.79 %  ، رتبه نقدشوندگی  91

دجابر  بازدهی ماهانه  31.26 %  ، رتبه نقدشوندگی   449

دلقما  بازدهی ماهانه  7.66- %   ،  رتبه نقد شوندگی  175

دسانکو  بازدهی ماهانه   25.21 %   ، رتبه نقدشوندگی  189

 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description