image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی 3 ماهه برخی از نمادهای گروه شیمیایی

نگاهی به بازدهی 3 ماهه برخی از نمادهای گروه شیمیایی
 نگاهی به بازدهی 3 ماهه برخی از نمادهای گروه شیمیایی

 برخی از نمادهای گروه شیمیایی :

 شپدیس بازدهی 3 ماهه 8.84- %  ، رتبه نقدشوندگی  299

شغدیر بازدهی  3 ماهه  8.87 %   ،  رتبه نقدشوندگی   194

جم بازدهی 3 ماهه  15.16- %   ، رتبه نقدشوندگی   463

زاگرس   بازدهی 3 ماهه  10.16 %    ، رتبه نقدشوندگی  179

شاراک بازدهی 3 ماهه  12.35- %   ،  رتبه نقدشوندگی   78

شفن بازدهی 3 ماهه  10.50- %  ،  رتبه نقدشوندگی   467

مارون بازدهی 3 ماهه  7.59 %  ، رتبه نقدشوندگی  466

نوری بازدهی 3 ماهه  7.94 %   ،  رتبه نقدشوندگی   495

جم پیلن بازدهی 3 ماهه  11.46- %    ، رتبه نقدشوندگی   266

کرماشا بازدهی 3 ماهه 19.43- %     ،  رتبه نقدشوندگی  139

شیران بازدهی 3 ماهه 10.48- %     ،  رتبه نقدشوندگی  217

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description