image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه قندی

نگاهی به بازدهی یکساله نمادهای گروه قندی


 


بازدهی گروه قندی را از 26 اسفند 98  تا 26 اسفند 99 مشاهده می نمایید :


قچار بیشترین بازدهی را دراین بخش دربین این گروه دارد که با بازدهی 687 % در جایگاه نخست می باشد ، رتبه نقدشوندگی قچار 465 


جایگاه دوم و سوم از آن قنیشا و قصفها می باشد با درصد بازدهی سالانه به ترتیب 246% و 171% و رتبه نقدشوندگی قنیشا 274 و قصفها 389


و سایر نمادهای گروه قندی به شرح زیر می باشند :


قمرو 123% بازدهی و رتبه نقدشوندگی 470


قشکر 97% بازدهی و رتبه نقدشوندگی  380


قجام 94% و رتبه نقدشوندگی  559


قزوین  90% و رتبه نقدشوندگی  241

 

قپیرا 80% و رتبه نقدشوندگی 561

 

قشهد 73% و رتبه نقدشوندگی 421

 

قلرست 77% و رتبه نقدشوندگی  372

 

قهکمت 78% و رتبه نقدشوندگی  396

 

قثابت 66% و رتبه نقدشوندگی  258

 

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description