image description

جزئیات خبر

بازدهی 3 ماهه نمادهای صنعت بیمه

بازدهی 3 ماهه نمادهای صنعت بیمه
بازدهی 3 ماهه صنعت بیمه را از ابتدای سال 1400 تا پایان خرداد ماه مشاهده می نمایید : 

دربین نمادهای انتخاب شده بپاس بیشترین بازدهی 3ماهه را داشته است که با  30.07 % در صدر قرار دارد و رتبه نقدشوندگی بپاس 201 می باشد.

پس از بپاس ، ما و البرز دومین و سومین نماد با بازدهی مثبت می باشند که مقدار بازدهی به ترتیب 15.43 % و 2.36% می باشد همراه با رتبه نقدشوندگی 160 و 21  و  سایر نمادها دراین 3 ماه بازدهی منفی داشته اند که به ترتیب :

ومعلم  بازدهی منفی 1.22% و رتبه نقدشوندگی 179

کوثر 2.56% منفی با رتبه نقدشوندگی 75

وحافظ بازدهی 8.98% منفی و رتبه نقدشوندگی 616

ودی بازدهی 12.39% منفی و رتبه نقدشوندگی  73

ملت بازدهی 21.83 % منفی و رتبه نقدشوندگی  395

وحکمت بازدهی 21.96 % منفی و رتبه نقدشوندگی 128

آسیا  بازدهی 25.28 % منفی و رتبه نقدشوندگی  16

پارسیان  بازدهی 25.69 % منفی و رتبه نقدشوندگی  153

آرمان بازدهی 23.96 % منفی و رتبه نقدشوندگی  397

اتکای بازدهی 37.91% منفی و رتبه نقدشوندگی  186

دانا بازدهی 28.32% منفی و رتبه نقدشوندگی 39

 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description