image description

جزئیات خبر

بازدهی 3 ماهه نمادهای صنعت غذایی

بازدهی 3 ماهه نمادهای صنعت غذایی
بازدهی 3 ماهه صنعت غذایی را از ابتدای سال 1400 تا پایان خرداد ماه مشاهده می نمایید : 

دربین نمادهای انتخاب شده غگیلا بیشترین بازدهی 3ماهه را داشته است که با 6.64 % در صدر قرار دارد و رتبه نقدشوندگی غگیلا 319 می باشد.

پس از غگیلا ، غپاک دومین نماد با بازدهی مثبت می باشد که مقدار بازدهی 6.35 % است همراه با رتبه نقدشوندگی 166 می باشد.  سایر نمادها دراین 3 ماه بازدهی منفی داشته اند که به ترتیب :

غدام  بازدهی منفی 1.80% و رتبه نقدشوندگی 641

غبشهر 2.60% منفی با رتبه نقدشوندگی 238

غپینو بازدهی 6.35% منفی و رتبه نقدشوندگی 170

غگل بازدهی 7.75% منفی و رتبه نقدشوندگی  40

غفارس بازدهی 10.68 % منفی و رتبه نقدشوندگی  330

تبرک بازدهی 13.04 % منفی و رتبه نقدشوندگی 233

بهپاک  بازدهی 13.35 % منفی و رتبه نقدشوندگی  388

غشهداب  بازدهی 19.09 % منفی و رتبه نقدشوندگی  24

غپونه بازدهی 20.96 % منفی و رتبه نقدشوندگی  386

غگلپا بازدهی 27.69% منفی و رتبه نقدشوندگی  334

غشهد بازدهی 36.57% منفی و رتبه نقدشوندگی 206

 
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

 

با ما در تماس باشید

image description