image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی برخی از نمادهای صنعت غذایی از ابتدای مرداد ماه 1400

نگاهی به بازدهی برخی از نمادهای صنعت غذایی از ابتدای مرداد ماه 1400
بازدهی صنعت غذایی را از ابتدای مرداد ماه 1400 تاکنون مشاهده می نمایید :


دربین نمادهای انتخاب شده غگیلا بیشترین بازدهی را داشته است که با 41.81% در صدر قرار دارد و رتبه نقدشوندگی غگیلا 139می باشد.

پس از غگیلا ، غشصفا درجایگاه دوم قرار دارد که بازدهی 40.54 % و رتبه نقدشوندگی 297 را داراست. سایر نمادها با بازدهی مثبت به ترتیب :

غمارگ بازدهی مثبت  35.63% و رتبه نقدشوندگی 209 و غشهد بازدهی 27.41 % و رتبه نقدشوندگی 196 می باشد. 

وبشهر بازدهی 23.49 % و رتبه نقدشوندگی 194 ، غنوش  بازدهی 21.74 % و رتبه نقدشوندگی 147  ، غشهداب بازدهی 11.49 % و رتبه نقدشوندگی 39 


غگل بازدهی  10.68 % و رتبه نقدشوندگی  18  ، تبرک بازدهی 8.80 % و بازدهی  428  ، غگلپا  بازدهی 4.51 % و رتبه نقدشوندگی  277   ، غپینو بازدهی 0.51 % و رتبه نقدشوندگی  64

سایر نمادها با بازدهی منفی به ترتیب :

غالبر بازدهی 14.67 - % و رتبه نقدشوندگی  304

غدام  بازدهی  26.56 - %  و رتبه نقدشوندگی  403

غفارس  بازدهی  27.08 - %  و رتبه نقدشوندگی  92


 

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description