image description

جزئیات خبر

نگاهی به بازدهی صنعت رایانه از ابتدای پاییز 1400

نگاهی به بازدهی صنعت رایانه از ابتدای پاییز 1400
بازدهی صنعت رایانه  را از ابتدای پاییز 1400 تاکنون مشاهده می نمایید :


دربین نمادهای انتخاب شده تاپکیش بیشترین بازدهی را داشته است که با 18.34% در صدر قرار دارد و رتبه نقدشوندگی تاپکیش 93می باشد.

پس از تاپکیش ، سپیدار درجایگاه دوم قرار دارد که بازدهی 5.30% و رتبه نقدشوندگی 243 را داراست.

رتاپ در جایگاه سوم قرار دارد که بازدهی 1.91 % و رتبه نقدشوندگی 220 را دارد . سایر نمادها بازدهی منفی را از ابتدای پاییز 1400 کسب کرده اند که به ترتیب :


مرقام بازدهی 5.98- % و رتبه نقدشوندگی  189

سپ بازدهی  6.08- %  و رتبه نقدشوندگی  505

رانفور بازدهی  10.64- %  و رتبه نقدشوندگی  226

آپ بازدهی  14.03- %  و رتبه نقدشوندگی  39

فن آوا  بازدهی  14.21- %  و  رتبه نقدشوندگی   249

پرداخت بازدهی  16.68- %  و رتبه نقدشوندگی  360

رکیش بازدهی  21.22- %  و  رتبه نقدشوندگی   412

مداران بازدهی   23.47- %  و رتبه نقدشوندگی    447

مفاخر  بازدهی  47.96- %   و  رتبه نقدشوندگی    350 


فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description